Академична информация

Печат

 Петдесятният факултет при Висшия евангелски богословски институт [ВЕБИ] предлага задочна форма на обучение.Задочната програма е предназначена главно за пастири или хора, които са стъпили вече в служение. Обучението включва лекционни часове, дискусии, извънлекционни изследвания. Провежда се веднъж месечно в рамките на учебната година. Тази програма продължава 11 семестъра, след което получавате диплома за завършено висше богословско образование.

Подробна информация относно учебния план, хорариум на предмети и кредит часове: [тук]

Предлагани курсове за степен бакалавър:

задължителни дисциплини:     
1. Въведение в специалността
2. Библейска археология
3. Въведение в библейска херменевтика
4. Комуникации и масмедии
5. Въведение в Стария завет
6. Обща история на Църквата I
7. Гръцки език на Новия завет I
8. Обща история на Църквата II
9. Английски език I
10. Гръцки език на Новия завет II
11. Мисиология
12. Въведение в Новия завет
13. Патрология
14. Евангелизаторство
15. Догматическо богословие I
16. Догматическо богословие II
17. Тълкуване на Новия завет I
18. Християнска музика
19. История на философията
20. Тълкуване на Стария завет I
21. Английски език II
22. Тълкуване на Новия завет II
23. Тълкуване на Стария завет II
24. Християнска етика
25. Апологетика
26. Английски език III
27. Омилетика I
28. Психология
29. Омилетика II
30. Християнско обучение
31. Пастирска грижа
32. Литургика
33. Пастирско богословие
34. Английски език IV
35. Основаване и растеж на църкви
36. Богословие на култове и религии
37. Църковно управление
38. История на християнството в България

39. Текуща богослужебна практика
40 . Въвеждаща практика
41. Специализираща практика
42. Преддипломна практика
43. Дипломна работа или Държавен изпит

избираеми дисциплини
модул [БН]: библейски науки
1. Животът на Исус
2. Новозаветно богословие
3. Тълкуване на Новия завет III
4. Старозаветно богословие

модул [БЕ]: библейски езици
1. Библейски еврейски език I
2. Библейски еврейски език II

модул [СИБ]: систематическо и историческо богословие
1. Богословие на Реформацията
2. Съвременно богословие
3. Критическо мислене

модул [К]: консултиране
1. Семейство и семейни отношения
2. Консултиране по време на криза
3. Жизнен цикъл     

факултативни дисциплини:
1. Междуцърковни отношения
2. Въведение в източното православие
3. Основи на правото - религиозни права и свободи
4. Основи на информатиката
5. Психология на общуването
6. Психопатология

Въведение в специалността
АНОТАЦИЯ: Курсът ”ВЪВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТТА” е предназначен за първия семестър на студенитите по Теология в Института. Целта на курса е студентите да придобият основни умения, които ще са им необходими за да преминат през обучаващия процес, който е на академично ниво, и по-специално да се научат да изучават, изследват и пишат. В курса са включени ориентация относно библиотеката и процедурите й, както и използването на компютрите с цел богословско изследване и писане. За този курс не е необходимо студентите да имат предварително знание за използване на компютри в учебния процес.

Библейска археология
АНОТАЦИЯ: Този предмет представлява въведение в дисциплината “БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ”, осигурявайки платформа за интердисциплинарно изучаване на миналото посредством съвременните археологически методи, например (химия, геология и др.). Фокусът ще бъде върху различните култури и места, които заемат важно място в библейския текст, най-вече сиро-палестинския регион от праисторическо време до 1 в. от Хр.

Комуникации и масмедии
АНОТАЦИЯ: Един от основните аспекти в работата на свещенослуцителя, проповедника, евангелизатора или неделния учител е общуването с хората. От времето на Първата църква през Гутенберговата епоха до днешната световна мрежа на Интернет, християнският работник е имал една и съща цел: да проповядва разпнатия Христос. Как начините, подходите и техническите срества за предаване на евангелската вест се променят? Каква е спецификата на междуличностното и масово общуване? Кои са силните и слабите страни на различните средства за масова комуникация? Как Църквата може да използва новите технически открития за разпространение на Евангелието?
Отговори на тези и много други въпроси от тази област ще търсят преподавателя и студентите в часовете за лекции и упражнения по специалността “КОМУНИКАЦИИ И МАСМЕДИИ”.

Основаване и растеж на църкви
АНОТАЦИЯ: Курсът ”ОСНОВАВАНЕ И РАСТЕЖ НА ЦЪРКВИ” предлага интензивно и общо въведение на различни елементи от служението за основаване на църкви. Специално внимание се обръща на различните аспекти от еклезиологията, процеса на основаване на църкви, ръководство в църквата, методи на евангелизация и други основни служения. За основаването на нови църкви студента ще бъде запознат с примери за растеж на църквата от библейските книги "Деяния на апостолите" и Посланията на ап. Павел, както и с различните движения от историята и съвременните примери и принципи за това как църквите растат и се умножават. Ще бъде предоставена помощ за изготвяне анализ на обществото, в което някой иска да види основана и растяща църква.
За този курс се изисква успешното взимане на дисциплините “ВЪВЕДЕНИЕ В НОВИЯ ЗАВЕТ” и “ЦЪРКОВНА ИСТОРИЯ”.

Междуцърковни отношения
АНОТАЦИЯ: Дисциплината “МЕЖДУЦЪРКОВНИ ОТНОШЕНИЯ” има за цел да даде познания за същността, съдържанието, обхвата, историческото развитие, принципите и съвременното състояние на отношенията между християнските църкви на двустранна и многостранна основа, включително тяхната роля в глобалните процеси на нашата епоха.

Омилетика
АНОТАЦИЯ: Проповядването е било винаги от особено практическо значение за практическото богословие. Изиграло е важна роля и в Стария и в Новия Завет. През цялата история на църквата проповядването е било много важна част и от служението на пастирите. Не е било възможно да има богослужение без проповядване. За християните - проповядването е много повече от публично говорене.
Ап. Павел съветва в Колосяни 4:3-4, да се проповядва Словото ясно. Също в Ефес. 6:20 с пълна дързост.
Яснотата и дръзновението са два основни принципа в “ОМИЛЕТИКА”.
Яснотата - говори за по-добро познаване на материята, добре подготвена по съдържание и структура за да се избегне объркване и неразбиране при говорене.
Дръзновението - говори за начина, по който вестта трябва да бъде представена.
Проповядването изисква посвещение, знание, умения, способности и дарби от страна на проповедника.
По време на този курс ще изучим начините за подготовка на проповед, видове проповед, съдържание. Ще развием практическото умение за проповядване и ще разгледаме някои модели на риторика. Значението на облеклото, външния вид, гласа, стойката, жестовете и др.
Целта е ясно да се познава и практикува проповядването. Ясно да се излага централната идея заложена в Писанията. Основно ще използваме учебници и няколко допълнителни книги.
Преди да започнат този курс студентите трябва да са преминали курсовете “ХЕРМЕНЕВТИКА”, “ТЪЛКУВАНЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ” и “ТЪЛКУВАНЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ”.

Християнско образование
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината ”ХРИСТИЯНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” цели усвояване на основни знания по това как да се използва служението и образованието в обучението на деца, младежи и възрастни в църквата. Целта на дисциплината е студентите да се научат, и как да научат другите, че Бог се разкрива на човечеството, че Той демонстрира своята изкупителна любов в Исус Христос, за да може всеки да отвърне с вяра и любов. Основните раздели на дисциплината са: Основи на християнското обучение, християнско обучение на деца, християнско обучение на тийнейджъри и младежи, християнско обучение на възрастни.
Дисциплината изисква познания от “СТАР И НОВ ЗАВЕТ”, “ЦЪРКОВНА ИСТОРИЯ”, “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ” и е във връзка с дисциплините “ПАСТИРСКА ГРИЖА”, “ПСИХОЛОГИЯ”, “ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА”, “ОМИЛЕТИКА”, “ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ” и “ЛИТУРГИКА”.

Херменевтика
АНОТАЦИЯ: “ХЕРМЕНЕВТИКА” е наука и изкуство за тълкуване, обикновено прилагана към древната литература. Това е основен курс, който разглежда как херменевтиката се прилага към Библията. Шейсетте и шест книги на Библията са най-добре доказаните древни текстове, познати на човека. Библията със сигурност е един от най-влиятелните древни текстове, преведена на повече съвременни езици от която и да е друга книга в човешката история. Този курс включва въведение към предмета “ХЕРМЕНЕВТИКА”, същността на тълкуването, история на тълкуването, предположенията, с които пристъпваме към тълкуването, една цялостна методология за тълкуване (използваща както синтетичния, така и аналитичния метод), както и излагане на някои особени проблеми.

Обща история на църквата
АНОТАЦИЯ: Предметът има за цел да запознае студента с най-важните исторически събития, течения, личности, политическите, икономически и социологически проблеми, с които се е срещала църквата през периода от времето на основаването на християнската църква от Протестантската Реформация до ХХ век. Очаква се студентът да осъзнае ролята на Божия промисъл в човешката история, да схване развитието на християнската мисъл, формулирането и усъвършенстването на доктрините на църквата. Предметът също така насърчава изучаването на първичните източници.

История на християнството в България
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ” има за цел да помогне на студентите да се запознаят с приемането на християнството в България, развитието на църквата, нейната роля и място за духовното развитие на българския народ, както и появата на други вероизповедания.

Християнска музика
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината ”ХРИСТИЯНСКА МУЗИКА” цели усвояване на основни знания по това как се е използвала музиката за поклонение по времето на Стария и Новия завет и приложението днес в църквите. Разглеждат се примери от историята на еврейското поклонение и историята на християнското поклонение. Проследяват се исторически възникването на различните стилове и герои на християнската музика и влиянието върху съвременното поклонение. Отделя се внимание върху основното музикално образование и елементите при християнската музика за деца. Предвиждат се и часове за практически упражнения по музика.

Социология
АНОТАЦИЯ: Курсът по “СОЦИОЛОГИЯ” има за цел да даде на студентите по богословие обща представа за социологичната проблематика, както и запознаване с възможностите на социологичния подход в библейската херменевтика и практичното богословие.
Курсът ще се развие в четири дяла : Въведение в социологията и развитието й като наука, Кратък преглед на историята на социологията, Някои социо-културни аспекти в Стария и Новия Завет, Църква и общество.

История на философията
АНОТАЦИЯ: Лекционният курс разглежда развитието на основните философски идеи и исторически обособени школи. Представени са основните проблеми, които оформят разбирането за философията, както и развитието на методите на познание. Специално място е отделено на християнската философия и на връзката между философия и теология.

Въведение в Стария завет
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “ВЪВЕДЕНИЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ” цели да се получат основни богословски знания, свързани с културния, религиозния и социалния кентекст на всяка старозаветна книга. Учебният план е свързан с останалите дисциплини от раздела “БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ” и е база за редица дисциплини от останалите раздели.

Тълкуване на Стария завет
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “ТЪЛКУВАНЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ” има за цел студентите да бъдат запознати със съдържанието на Старозаветните книги от гледна точка на съвременната Херменевтика. Този курс подпомага останалите дисциплини свързани със Стария Завет и създава умения за съвременно тълкуване на Старозаветния текст.

Въведение в Новия завет
АНОТАЦИЯ: Курсът “ВЪВЕДЕНИЕ В НОВИЯ ЗАВЕТ” представлява преглед на всички новозаветни книги, свързан с обзор на историческата, политическата, културната и религиозната обстановка в Новия завет. Разглеждат се различни критични подходи към Евангелията и към живота на Христос. Събитията от живота Му, както и главните богословски теми са също във фокуса на това изучаване. Поставя се наблег и върху изследване живота на ап. Павел, като основа за разбиране на неговите послания. Съдържанието на всяка отделна книга е разгледано сбито в светлината на основната тема, целта и уникалните приноси на книгата.

Тълкуване на Новия завет
Курсът "ТЪЛКУВАНЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ" се състои от обширен преглед на морфологията и синтаксиса на гръцкия език изпозван в Новия завет, изграждане на гръцки речник, въведение в текстовата критика на Новия завет, разбиране на методиката при новозаветната екзегетика и четене на избрани пасажи от гръцкия Нов Завет. За този курс е необходимо студентите да са взели основните курсове по новозаветен гръцки език.

Литургика
АНОТАЦИЯ: Както наричат “ЛИТУРГИКА” - е изкуството за поклонение и богослужение. Този курс ще акцентува върху историята и развитието на богослужението в Християнската църква. Изучаването ще включва произхода на християнското богослужение, което се открива в Старозаветните писания, където са отбелязани формите, които бяха заповядани от Бога и практикувани от древния Израел. Тъй като книгата на псалмите е много богат източник за поклонение, ние ще отдадем по-голямо внимание на книгата Псалми и приложенията, които извличаме от Псалмите за провеждането на богослужения днес.
По-подробно ще изучаваме развитието на литургията през различни периоди на християнските църкви на Изток и на Запад, както и в Протестантско-Евангелските църкви. Когато изследваме различните форми, ще се опитаме да открием приноса, който различните видове богослужения са допринесли за растежа и оздравяването на духовния живот и демонстрацията на вяра. Студентите ще имат възможност да наблюдават и да вземат участие в различни форми на богослужение, за да бъдат в състояние да развиват собствени си умения за служение в своите църкви. Практиката ще бъде ръководена и координирана, като се използват различни теми, за редовни неделни богослужения и при различни специални случаи, които възникват според християнския календар всяка година.
Когато студентите придобият разбиране за литургиката, те ще са в състояние да развият “своя философия” за богослуженията, да ги ръководят и да подготвят Божиите люде по време на служение.
ИЗИСКВАНИЯ: Студентите, които взимат този курс трябва вече да са преминали успешно курсовете “ВЪВЕДЕНИЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ”, “ВЪВЕДЕНИЕ В НОВИЯ ЗАВЕТ” и “ХРИСТИЯНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”.

Църковно управление
АНОТАЦИЯ: Курсът “ЦЪРКОВНО УПРАВЛЕНИЕ” има за цел да подпомогне студентите в тяхната подготовка за управление на църквите и църковните организации. Запознава ги с основните принципи за управление, структура, форми на управление, стратегия, персонал, бюджет, отчетност, отговорности, задължения. Основата е Библията като се ползват и други помагала от съвременни автори.
Този курс е в пряка връзка с курса “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО”, “ОСНОВАВАНЕ И РАСТЕЖ НА ЦЪРКВИ, “ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ” и “ЛИТУРГИКА”.

Патрология
АНОТАЦИЯ: Курсът по “ПАТРОЛОГИЯ” има за цел да даде основни познания за дейността и творчеството на т. н. Отци и Учители на Църквата, т. е. на онези християнски писатели след авторите на Новия Завет, които развиват учението на Църквата в литературна форма.
Този курс ще даде възможност на студентите по Евангелско богословие да имат по задълбочена представа за историята на формирането на основни християнски доктрини и за богатството на духовното наследство което са оставили християнски мислители от всички епохи от живота на Църквата.
Ще бъдат разгледани предпоставките за някогашното и съвременното разединение в християнството но също така студентите ще бъдат насочени да оценят собствените си евангелски позиции в контекста на една продължителна и развиваща се духовна традиция.
Курсът ще се развие в три основни дяла следвайки развитието на доктрините за Познанието на Бога, за Човека ( Антропология ) и на Спасението .
По отношение на изучавания патристичен период смятаме за по-правилно, той да не се ограничава само с Античността, нито само с епохата на Вселенските събори до ІХ век, но да обхване и Средновековието, и по-специално, най-важните представители на исихазма във Византия.

Мисиология
АНОТАЦИЯ: Църквата има много задачи, но една е най-важна – нейната мисия. Самата същност на евангелието на Господ Исус Христос е да мотивира църквата да достигне невярващите.
Курсът “МИСИОЛОГИЯ” е изучаване историята на мисиите на християнската църква и съвременните мисионерски усилия за изпълнението им. Този курс предполага успешно преминаване на курса Въведение в Новия завет и представлява основа за курса Евангелизаторство.

Пастирска грижа
АНОТАЦИЯ: Дисциплината “ПАСТИРСКА ГРИЖА” разкрива една от основните дейности в църквата. В нея се съдържат описанието на основните способности и техники, необходими за съветването. Разгледани са основните теории, които задават пастирското съветване, както и различните видове съветване. В съдържанието на дисциплината са включени и теми разкриващи някои от основните проблеми, свързани с личността и междуличностните отношения: тревожност, депресия, гняв, вина, самота; проблеми свързани с възрастовия цикъл, проблеми свързани с предбрачните и брачни отношения, както и тези с развода, проблеми свързани със самооценката, както и някои зависимости.

Психология
АНОТАЦИЯ: Курсът въвежда в основните теории за разбирането на психичния живот на човека. Разгледани са когнитивните, емоционалните и мотивационните процеси. Представени са основните теории за личността, както и психотерапиите, основани на тези теории. Освен това в курсът е разгледан жизнения цикъл и кризите в различните възрасти. Разгледани са също и проблемите на душевното здраве.

Психология на религията
АНОТАЦИЯ: Във всяко човешко общество срещаме религията под определена форма. “ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА” като наука изучава връзката между формите, под които се проявява религиозността и известните психологически процеси. Основни форми на религиозността са: възгледи (например търсене на смисъл в живота), религиозен начин на живот (например: молитва, медитация, мистика, процесии и т.н.) и религиозни преживявания или опитности.
Психология на религията като академична дисциплина е емпирична наука, която базира изводите си върху материал от наблюдения. Този материал се изследва, анализира и тълкува от гледна точка на различните известни теории. Въпреки това все още е много трудно да се изследват тези процеси и да се отговори еднозначно на въпроса: Какво е религията всъщност? Една от най-важните причини е, че религията е част от най-личната и интимна сфера на човешкия живот и това също трябва да се има предвид при изучаването на психология на религията. Дисциплината е във връзка с “ПЕДАГОГИКА”, “ПСИХОЛОГИЯ”, “ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ” и “СОЦИОЛОГИЯ”.

Педагогическа психология
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината ”ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ” цели усвояване на основни знания по приложение на Психологията в Педагогиката. ”ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ” разкрива психологическите закономерности и особености на педагогическото действие и взаимодействие, на развитието на учащия се, учителя-преподавателя и възпитателния колектив в процеса на общуването, дейността, самодейността (обучение, възпитание, самовъзпитание), на усвояване на учебния материал и нормите на социално поведение. В ”ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ” се разкрива специфичното съдържание на основните понятия и категории като формиране на личността, педагогическо общуване, учебна дейност, учене и усвояване, възпитание. Дисциплината изисква познания от “ПСИХОЛОГИЯ”, “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО”, “ИСТОРИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ” и е във връзка с дисциплините “ПАСТИРСКА ГРИЖА”, “ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА”, “ОМИЛЕТИКА”, “ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ” и “ЛИТУРГИКА”.

Педагогика
АНОТАЦИЯ: Лекционният курс разглежда основните идеи в педагогиката. Представени са основните педагогически принципи и методи на педагогическата наука. Проследени са различните форми на възпитателния процес и условията за развитието на личността. Освен това са разгледани и различните форми на научаването, както и връзката между научаване и развитие.

Богословие на Реформацията
АНОТАЦИЯ: Предметът цели да запознае студента с най-значимите трудове на Протестантската реформация, като средство за придобиване на по-широка представа върху формирането на евангелската вяра и практика; като в най-голяма степен ще се съсредоточи вниманието върху първоизточници с цел подобряване способностите за анализиране на богословските аргументи и по-добра артикулация на значението на християнската вяра и нейното историческо развитие. Това ще включва изследване на методиката и обособяване на основните доктрини в техният исторически контекст. Избрани пасажи от трудовете ще се разглеждат в час.
Предметът изисква познания върху църковна история и систематично богословие.

Богословие на Новия завет
АНОТАЦИЯ: Курсът “БОГОСЛОВИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ” служи като въведение в изучаването на библейското богословие, приложимо към Новия завет. Студентите ще разберат разликата между Систематичното богословие и Библейското богословие и как да гледат на Писанието от позицията на Библейското богословие. В курсът се изучават главните теми от Новозаветното богословие, съобразно уникалния принос на новозаветните автори и обстановката, в която те пишат. Целта е студентите да разберат по какъв начин Писанието поставя богословски въпроси, съобразени с животоситуацията през първи век сл. Хр., така че те да могат да използуват богословието, за да поставят актуални за съвремието богословски въпроси.
Предполага се, че студентите успешно са преминали през курса “ВЪВЕДЕНИЕ В НОВИЯ ЗАВЕТ”.

Богословие на Стария завет
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “БОГОСЛОВИЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ” цели да се получат основни богословски знания за религиозното съдържание на старозаветните книги. Учебният план е свързан с останалите дисциплини от раздела БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ и е база за редица дисциплини от останалите раздели.

Съвременно богословие
АНОТАЦИЯ: Въведение в съвременното богословие с цел запознаване на студента с основните направления на развитие на богословието и съответните автори от началото на ХІХ в. до настоящето; формиране на разбиране за съвременната мисия на църквата, комплексността на взаимоотношенията между богословски формулировки, социален, политически и религиозен климат на ХХ-ия и началото на ХХІ-ия век.

Пастирско богословие
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината "ПАСТИРСКО БОГОСЛОВИЕ" има за цел студентите да бъдат запознати с учението за църквата, какво представлява тя като структура и организация - функция за съществуването, основни принципи на действие, форми на управление основани на Библията и с помощта на някои други помагала от древни и съвременни автори. Засяга се теорията на служение, възможности и предизвикателства за служителя в процеса на служение в църквата и обществото. Този курс помага на студентите в израстването и развитието на умения и способности, характер и воля за разпространение на Евангелието до всеки човек, с различни нужди и при различни обстоятелства.
В работата на служителя - всяка грешка и провал носят поражения на църквата и обществото. При завършването на този курс, студентите трябва да напишат своят възглед и подход за служение на Господа, съобразно Библията, поучавайки се от минали успехи и неуспехи на църквата.

Богословие на култове и религии
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “БОГОСЛОВИЕ НА КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ” цели да се получат задоволителни познания за древните и съвременни религиозни явления. Учебният план предвижда 30 лекционни часа по най-актуалните теми.

Въведение в източното православие
АНОТАЦИЯ: Дисциплината “ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗТОЧНОТО ПРАВОСЛАВИЕ” има за цел да предостави знания за същността на православното християнско изповедание, за неговото зараждане и историческо развитие, за най-важните моменти от догматическото учение на Православната Църква, за православната християнска етика, православното богослужение, структурата, управлението и йерархичното устройство на Православната Църква, Устава на БПЦ, отношенията между Православието и останалите християнски изповедания, мястото и ролята на Православната Църква и общност в нашата епоха.

Гръцки език на Новия завет I
Изучаването на курса "ГРЪЦКИ ЕЗИК I" цели усвояване на основните елементи на гръцкия език използван в Новия завет, като се изучават принципите на гръцката граматика и синтаксис, както и основния речников фонд в Новозаветния гръцки език. Целта е студентите да започнат да изграждат основата на езика, за да могат след завършване на средното ниво на дисциплината да могат да четат и превеждат пасажи от Новия завет като подготовка за курса ”ТЪЛКУВАНЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ”. Курсът "ГРЪЦКИ ЕЗИК I" представлява първата от трите части на дисциплината и се предполага, че студентите ще продължат веднага с втората част. Дисциплината изисква познания от основни граматически принципи и термини.

Гръцки език на Новия завет II
Изучаването на курса "ГРЪЦКИ ЕЗИК II" цели усвояване на основните елементи на гръцкия език използван в Новия завет, като се изучават принципите на гръцката граматика и синтаксис, както и основния речников фонд в Новозаветния гръцки език. Целта е студентите да започнат да изграждат основата на езика, за да могат след завършване на средното ниво на дисциплината да могат да четат и превеждат пасажи от Новия завет като подготовка за курса ”ТЪЛКУВАНЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ”. Курсът "ГРЪЦКИ ЕЗИК I" представлява първата от трите части на дисциплината и се предполага, че студентите ще продължат веднага с втората част. Дисциплината изисква познания от основни граматически принципи и термини.

Английски език

АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” цели усвояване на знания по граматика на английския език – най-често използваните времена и граматически структури, както и усвояване на лексика, необходима за свободен разговор и ползване на литература. Като бъдещи проповедници, пастири и богослови, студентите трябва да ползват чужд език за бъдещи контакти с вярващи от други страни, обмен на информация, сътрудничество и т.н. Английският език е необходим за ползването на духовна литература. Затова се предвиждат и часове за богословски английски с цел усвояване на богословската терминология, боравене с богословска литература, използване на библейски речници, коментари, справочници и т.н.

Библейски еврейски език
АНОТАЦИЯ: Изучаването на дисциплината “БИБЛЕЙСКИ ЕВРЕЙСКИ ЕЗИК” цели да се получат основни богословски познания за оригиналния език и мислене на авторите на старозаветните канонични писания. Учебният план е свързан с останалите дисциплини от раздела “БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ” и е база за редица дисциплини от останалите раздели.

 

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/sofiapbc/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
En